Brief Biography

english translation bellow

Исидора Фићовић дипломирала и магистрирала на сликарском одсеку на Факултету ликовних уметности у Београду у класи проф.Чедомира Васића (2001, 2007). Кроз завршене мастер студије на Интерфејс културама (Interface Cultures) у Линцу, Аустрији (2016), проширила је свој уметнички и креативни рад на интерактивну уметност и интердисциплинарно сагледавање самог рада. Гостујући студент на IAMAS-у (Institute of Advanced Media Arts and Sciences) у (Огакију, Јапану (2015/2016), Ерасмус размена на Билги Универзитету (Visual Communication Design Department, VCD) у Истанбулу (2013/2014). Од 2001. излаже на бројним самосталним и групним изложбама и фестивалима у Србији, Аустрији, Турској, Италији, Америци, Данској, Швајцарској, Енглеској, Немачкој, Словенији, Шведској, Јапану итд. Организатор интернационалних изложби и радионица „Повратак у садашњост/Back to Now“ у U10 галерији у Београду (2017), Border Disorder серију радионица/изложбу у Београду у СКЦ и Озон галеријама, у Краљеву у Маржик галерији и у Истанбулу у ДЕПО-у (2005, 2007, 2009). Добитник награда Ротари клуба за слику (2012) и прве награде на видео фестивалу у Велењу, Словенији (2005). Излагала на фестивалу Арс Електроника у Линцу POST CITY (2015) и TOTAL RECALL (2013). Предавања „Од интерактивне уметности до социјалног интерфејса“ на Факултету за медије и комуникацијe (ФМК) и „Пресек кроз медије“ на Институту за уметничку игру (2017); „Пресек кроз медије“ на Филм Форуму у СКЦ-у и „Увид са Интерфејс Културе: од слике до интерактивне уметности“ на Кокусаи Гакуин (Kokusai Gakuin) Универзитету у Хирошими, Јапану (2016).

//

Isidora Fićović graduated from the painting department at the Faculty of Fine Arts in Belgrade in the class of prof.Čedomir Vasić (2001, 2007). Through the completed master studies at the Interface Cultures in Linz, Austria (2016), expanded her artistic and creative work into interactive art and interdisciplinary understanding of the work itself. Visiting student at IAMAS (Institute of Advanced Media Arts and Sciences) in Ogaki, Japan (2015/2016), Erasmus exchange at Bilgi University (Visual Communication Design department, VCD) to Istanbul (2013/2014). Since 2001 exhibited in numerous solo and group exhibitions and festivals in Serbia, Austria, Turkey, Italy, the US, Denmark, Switzerland, England, Germany, Slovenia, Sweden, Japan and so on. The organizer of international exhibitions and workshops “Back to Now” in U10 Gallery in Belgrade (2017), Border Disorder serial of workshops/exhibitions in Belgrade SKC and Ozon Galleries, in Kraljevo in Maržik Gallery, in Istanbul in DEPO (2005, 2007, 2009 ). Winner of the Award of the Rotary Club for the painting (2012) and the first prize at the video festival in Velenje, Slovenia (2005). She exhibited at the Ars Electronica festival in Linz POST CITY(2015) and TOTAL RECALL (2013).
Lectures “From interactive art to social interface” at the Faculty of Media and Communications (FMK) and “Crossing through the media” at the Institute for contemporary dance (2017); “The cross section through the media” at the Film Forum in SKC and “Insight from Interface Culture: from painting to interactive art” at Kokusai Gakuin University in Hiroshima, Japan (2016).

 

back